27-01
Ngạo Kiếm Thanh Vân

Ngạo Kiếm Thanh Vân

MMORPG | 64MB
10:00 Open beta

28-01
Loạn Thế Tam Quốc

Loạn Thế Tam Quốc

SLG | 100MB
10:00 Open beta

28-01
Tam Quốc Liên Minh

Tam Quốc Liên Minh

SLG | 100MB
10:00 Open beta

03-02
Tân Minh Chủ

Tân Minh Chủ

MMORPG | 100MB
10:00 Open beta