Cucku

Following: 0Follower: 3

Đại Chiến Tam Quốc: Chiêu liệt Lưu Bị

02-03 16:00

Lưu Bị có tên tự là Huyền Đức , người huyện Trác, quận Trác thuộc U châu. Được gọi là Hán Chiêu Liệt Đế, hoàng đế đầu tiên của nước Thục Hán.

Chém gió ...
Aa 0