Cucku

Following: 0Follower: 3

Đại Chiến Tam Quốc: Quân Tử Lỗ Túc

31-10 19:30

Lỗ Túc tự là Tử Kính, là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao phục vụ dưới trướng Tôn Quyền vào cuối thời Đông Hán

Chém gió ...
Aa 0