BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Talking Game 40: "Văn hoá" doanh nghiệp quan trọng như thế nào với Nhà phát hành?

19-02 22:55

Nhà phát hành nào làm tốt được cả hoạt động đối nội và đối ngoại, hay nói một cách khác, là nhà phát hành nào có văn hóa doanh nghiệp sẽ là nhà phát hành giữ được sự ổn định trước những biến động của cả nhân sự cũng như thị trường :)

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0