BQT 9Gate

Following: 20Follower: 34

Nhật Ký Game 2022 (Kỳ 3): Sự lên ngôi của nhà phát hành có yếu tố "Đầu tư nước ngoài"

17-01 22:38

Thực ra hình thức hợp tác Đồng phát hành không xấu. Nó chỉ xấu khi thông tin về nhà phát hành không rõ ràng, quyền lợi của nhà phát hành quá thấp nên trách nhiệm của nhà phát hành đối với cộng đồng cũng không cao.

9Gate APP

10.0
BQT 9Gate | Đang thử nghiệm
Chém gió ...
Aa 0