Bạn nghĩ gì về game này ?
Sort As Reply Sequence

BQT 9Gate

22:44 06-01-2022

Game đẹp, nhiều hoạt động. Vẫn còn một số lỗi nhỏ và cần khá nhiều thời gian để cày cuốc :)