Gosu Gosu
Gosu No 1
7.2 / 22222
: 58|Following: 0|Follower: 0

BXH

Thông tin cơ bản

ID 9Gate 6026

Tên hiển thị Gosu

Tổng game58

Quốc giaViệt Nam

Ngày tạo08/04/2015

Giới thiệu

Thông tin liên hệ

Trang chủ https://www.9gate.net/u/6026

Trụ sở

Email Gosu@9gate.vn

Điện thoại

Skype

QQ