Long Kiếm Cửu Châu: Giftcode Tân Thủ

20-10-2020 437
Số lượng
288/300
Hạn dùng
20-10-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 100 Vạn Bạc
- Exp Phù Trung
- Bách niên tiên nhưỡng x2
- Điệu bảo phù sơ x2

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0