Idol Tam Quốc: GiftCode Openbeta

15-01-2020 333
Số lượng
500/500
Hạn dùng
15-01-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

100 mảnh ngọc công,
100 mảnh ngọc thủ vật.
100 mảnh ngọc thủ phép,
100 mảnh ngọc HP,
5 exp hào hoa,
100 KB,
100000 bạc

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0