Cucku

Following: 0Follower: 1

Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí: Hoạt động Vượt Hổ Lao quan

11-02 09:45

Để được tham gia hoạt động này, Tướng Quân phải đạt level 12. Khiêu chiến có tổng cộng 20 lượt địch. Mỗi lượt sau khi kết thúc chiến đấu sẽ bảo lưu HP và nộ khí của tướng tham chiến

Chém gió ...
Aa 0