Cucku

Following: 0Follower: 3

Poke Huyền Thoại: Sức mạnh của Garchomp và Lapras

12-06 14:43

Garchomp và Lapras, 2 pokemon biểu tượng của Gen IV và Gen I

Pica Huyền Thoại

0.0
SohaGame | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0