Cucku

Following: 0Follower: 1

3Q Chạy Ngay Đi: Đội hình khống chế

08-10 16:31

Đội Hình Khống Chế dựa vào "khống chế" là chính, vừa công, vừa thủ hỗ trợ nhau. Đây có thể coi là một đội hình hoàn hảo cho Chỉ Huy nào thích lối đánh "bán hành" cho đội bạn

3Q Chạy Ngay Đi

10.0
SohaGame | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0