Cucku

Following: 0Follower: 1

Vua Kiếm Hiệp: Khẩu quyết trận pháp

13-04 20:04

Tìm hiểu khẩu quyết trận pháp để có thể trúng tu.

Mở: Cấp độ môn phái đạt cấp 24 sẽ mở hệ thống khẩu quyết, vào tại giao diện bố trận > khẩu quyết

Vị trí: Khẩu quyết có thể đặt tại vị trí ra trận, giúp tăng các loại thuộc tính của đệ tử tại ví trí đó

Phẩm giới: Cấp khẩu quyết cao nhất là 9, cần có 2 khẩu quyết cùng cấp để tiến hành nâng cấp.

Trúng tu: Khẩu quyết đạt đến giới hạn 6 có thể trúng tu, tặng hiệu quả khẩu quyết

Gom nhặt: Cướp tiêu có thể nhận được toái phiến khẩu quyết, dùng toái phiến để hợp thành khẩu quyết cấp 1

Vua Kiếm Hiệp

9.6
FunTap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0