Cucku

Following: 0Follower: 1

Ngọa Long Tam Quốc: Hoạt động Boss thế giới

14-08 15:06

BOSS Thế Giới : Mở khi người chơi đạt cấp 45

Khi mở boss thế giới sẽ có nhiều loại boss theo từng cấp level của người chơi 45, 50, 55, 60, 65, 70……..

Người chơi được bố trí đội hình để chiến boss, sau khi chiến thắng sẽ được thưởng ngẫu nhiên qua từng loại boss

Trang chủ: http://ngoalongtamquoc.vn

Ngoạ Long Tam Quốc

9.7
Alive | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0