Cucku

Following: 0Follower: 1

Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí: Danh hiệu Thành tựu

13-01 10:10

Đạt level 40 sẽ mở danh hiệu thành tựu, giúp các Tướng Quân làm các nhiệm vụ mục tiêu lấy quà và mở khóa được các danh hiệu cực kì chất ngất.

Chém gió ...
Aa 0