Cucku

Following: 0Follower: 1

Poke Huyền Thoại: Sức mạnh của Garchomp và Lapras

12-06 14:43

Garchomp và Lapras, 2 pokemon biểu tượng của Gen IV và Gen I

Poke Huyền Thoại

8.0
SohaGame | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0